محصولات مرغ

image

ماهیچه مرغ

024 33321955
image

سینه مرغ

024 33321955
image

ران مرغ

024 33321955

تماس فروش و پشتیبانی محصولات

02433321955
+989122659896
+989122659896 یا info@tiyurzanjan.ir